UA-44443521-1
Find Us in Facebook
Notices for Passport Collection
Recruitment Documents Attestation for Cyprus
Document Attestation
Labour recruitment Documents
Citizen’s Charter
Consular services
Embassy holidays
Honorary Consuls of Nepal
Labour Rights in Israel
Notices and Press Releases
NRN link
Public holidays
Services (सेवाहरु)
Trade and Investment Opportunities
Visa information
Upcoming Events
Feedback\Suggestions
 

नेपाली राजदूतावास

तेल अबिब

 

राजदूतावासबाट प्रदान गरिने सेवाहरु तथा सो का लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु

 

१ राहदानी

 

इजरायल तथा साइप्रसमा बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा वा अध्ययन लगायत अन्य विभिन्न पेशासंग आवद्द भई बसोबास गरीरहनु भएका नेपाली नागरिकहरुको राहदानीको म्याद छ महिनाभन्दा कम भएमा वा म्याद सकिएमा आवश्यक कागजातहरु तथा तोकिएको शुल्क राजदूतावासमा बुझाएपछि नयां नेपाली राहदानीका लागि दूतावासमा आवश्यक कागजातहरु पेश गर्नु पर्नेछ । मिति २०६७ पौष ११ ( Dec 26, 2010) देखि नेपालले मेशिन रिडेवल पासपोर्ट जारी गर्न लागेको हूंदा रितपूर्वक भरी दूतावासमा पेश भएका राहदानी फारामहरु नेपालको केन्द्रिय राहदानी कार्यलयमा पठाइने छ । नेपालबाट राहदानी तयार हुन झण्डै ६ देखि ८ हप्ता लाग्ने र तयार भइ दूतावासमा आइसकेपछि वितरण गरिने छ । अप्रिल १, २०१० पश्चात जारी गरिएका सबै नेपाली राहदानीको फोटो पेजको पुछारमा THIS PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE भन्ने छाप लगाइएको हुने र यस्ता राहदानीको बहाली म्याद सन् २०१५ नोभेम्वर २४ सम्म रहने हुनाले सो अगावै मेशिन रिडेवल पासपोर्ट लिनु जरुरी देखिदैन ।

 

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु

 

 • राहदानीको लागि नेपालको केन्द्रीय राहदानी कार्यलयको वेवसाइटमा (Central Passport Office) www.cpo.gov.np गई त्यहां उल्लेख गरिए अनुसारको निवेदन कम्प्युटरबाट भरी रितपूर्वकको फोटो टांस गरी तीन प्रति भरिएको फाराम दूतावासमा बुझाउने ।
 • फाराममा हस्ताक्षर गर्ने खण्डमा कालो मसीले आफ्नो हस्ताक्षर गरी निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे लगाएको हुनुपर्ने ।
 • पुरानो राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि वा अग्रेजी उल्थाको सक्कल र प्रतिलिपि ।
 • हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजका ५ प्रति रंगिन फोटाहरु / फोटाहरु किनारा नभएको-अनुहारको भागले सम्पूर्ण फोटोको ७० देखि ८० प्रतिशत भाग कभर गरेको र दुवै कान स्पष्ट देखिने हुनुपर्दछ । फोटो विवरणका लागि www.cpo.gov.npहेर्नुहोला ।
 • शुल्क न्यू इजरायली सेकेल ६००।००
 • साइप्रसका हकमा नया राहदानीका लागि नेपाली राजदूतावास तेल अबिबका नाममा प्राप्त हुने गरी बैंक वा मनि ट्रान्स्फर कम्पनीमार्फत १५० अमेरिकी डलर पठाउनु पर्नेछ र सो को जानकारी दूतावासलाइ टेलिफोन वा इमेल मार्फत गराउन सकिने छ । कागजातहरु दूतावासमा पठांउँदा माथि उल्लिखित कागजातहरुमा साइप्रसस्थित नेपाली अवैतनिक बाणिज्यदूताबासबाट प्रमाणीत गराइ कुरीयरमार्फत पठाउनुपर्ने छ । उक्त कुरीयरका साथमा राहदानीका लागि पठाएको शुल्कको भौचर वा कुपन नं समेत समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ । दुतावासलाई उक्त रकम प्राप्त भए पश्चात नयां राहदानीका लागि नेपाल पठाइने र त्यहाबाट प्राप्त भएपछि कुरीयरमार्फत साइप्रस पठाउनु पर्ने हुनाले उक्त राहदानी साइप्रससम्म पुग्ने व्यवस्थाका लागि निवेदकले नै आफैलाइ सम्बोधन गरीएको फिर्ती मेलका लागि हुलाक शुल्क समेत साइप्रसमा नै तिरी सो को कुपन दुतावासलाइ उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

 

२ हराएको राहदानीको सट्टामा नयां राहदानी जारी

 

आफ्नो राहदानी हराएमा हराएको राहदानीको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना गरेपछि प्रहरी प्रतिवेदन सहित नयां राहदानी लिन चाहिने सम्पूर्ण कागजातहरु (  माथि नं १ मा उल्लेख गरिए अनुसार) आफै राजदूतावासमा पेश गर्नूपर्ने छ । राजदूतावासले आवश्यक छानविन गरी हराएको राहदानीको सट्टामा नयां राहदानीका लागि नेपालमा पठाइने छ । छानविनको निमित्त एक निश्चित अवधि तोकिने छ जसमा यस अघिको राहदानी जारी गर्ने निकायसंग हराएको राहदानीका सम्बन्धमा थप जानकारी उपलव्ध गराउन अनुरोध गरिने र सोको जवाफ प्राप्त भएपछि सोही अनुसार गरिने छ र त्यसको जानकारी सम्बन्धितलाइ दिइने छ ।

हराएको वा पाना च्यातिएको वा केरमेट गरी राहदानीमा क्षति पुगी नयांका लागि आवेदन गर्दा दोव्वर शुल्क लाग्नेछ । यस अनुसार इजरायलका लागि सेकेल १२००।०० र साइप्रसका लागि अमेरिकी डलर ३००।०० शुल्क लाग्नेछ ।

 

३ बच्चाको राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र जारी

 

नेपालको राहदानी सम्बन्धी नयां व्यवस्था अनुसार नावालकले समेत राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएर मात्र यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले बच्चाको राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रका लागि निम्न बमोजिमका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

 

 • नेपालको केन्द्रीय राहदानी कार्यलयको राहदानी सम्बन्धि सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसारको भरीएको कम्प्युटर प्रिन्ट फाराम ३ प्रति ।
 • आमा र बावु दुवैजनाको तर्फबाट संयुक्त निवेदन ।
 • बच्चाको नावालक प्रमाणपत्र ।
 • आमा वावुको बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि
 • आमा वावुको नाम समावेश भएको बच्चाको जन्मदर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र र प्रतिलिपि
 • बच्चाको हालसालै खिचिएको ५ प्रति पासपोर्ट साइजका फोटाहरु ।
 • शुल्क: राहदानीको निमित्त सेकेल ६००। र यात्रा अनुमतीपत्रका लागि सेकेल २००।
 • साइप्रसका लागि राहदानीको निमित्त अमरिकी डलर १५०। र यात्रा अनुमतीपत्रका लागि अमेरिकी डलर ५०। (शुल्क र कागजात पेशगर्ने तरिका माथि नं १ मा उल्लेख गरिएको छ।)

 

४ यात्रा अनुमतीपत्र

क- साधारण 

इजरायल वा साइप्रसमा रहेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानी हराएको वा नष्ट भएको र तुरुन्तै नेपाल फर्कन आवश्यक भएको कारण जनाई सम्बन्धित व्यक्तिले यात्रा अनुमती पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी राहदानी फाराम समेत भरी यस राजदूतावासमा निवेदन दिएमा नियम बमोजिम यात्रा अनुमतीपत्र जारी गर्न सकिने छ । यसका लागि थप देहायका कागजात तथा शुल्कहरु समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ

 • राहदानी हराएको वा नष्ट भएको प्रमाण सहित निवेदन / प्रहरी प्रतिवेदन 
 • नेपाली नागरिकताको सक्कल तथा प्रतिलिपि
 • एक प्रति भरिएको राहदानी फाराम
 • हालसालै खिचिएका ३ प्रति पासपोर्ट साइजका फोटाहरु
 • शुल्क न्यू इजरायली सेकेल १००।
 • साइप्रसका लागि अमेरिकी डलर २५। अन्य प्रक्रिया माथि नं १ मा उल्लेख गरिएजस्तै ।

 ख - नावालकका लागि ( एकतर्फि एकपाने कागजातमा दिइने)

इजरायल वा साइप्रसमा रहेका नेपाली बाबु र आमाबाट उक्त देशमा जन्म भएका नावालकको राहदानी नभएको ले निजलाइ बाबु र आमाका साथ तुरुन्तै नेपाल फर्कन आवश्यक भएको कारण जनाई बच्चाका आमा बाबुले आफ्नो बच्चाको यात्रा अनुमती पत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी राजदूतावासमा निवेदन दिएमा नियम बमोजिम एकतर्फी यात्रा अनुमतीपत्र जारी गर्न सकिने छ । यसका लागि देहायका कागजात र शुल्क समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ

आवश्यक कागजात

 • बच्चाको नावालक प्रमाणपत्र वा सो नभएमा आमा र वावुको नाम समावेश भएको बच्चाको जन्मदर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र र प्रतिलिपि
  -आमा र बावु दुवैजनाको तर्फबाट दूतावासमा उपस्थित भइ एक संयुक्त निवेदन ।
 • आमा वावुको बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
  - बिबाहदर्ता प्रमाणपत्र नभएको अवस्थामा निजहरुबीच बैबाहिक सम्बन्ध कायम भएको पुष्ट्याउने मिति स्थान खुलाइएको र कम्तिमा ५ जना नेपाली साक्षीहरु सहितले हस्ताक्षर गरेको एक संयुक्त निवेदन ।
 • बच्चाको हालसालै खिचिएको ३ प्रति पासपोर्ट साइजका फोटाहरु र बच्चालाइ दूतावासमा फोटो प्रमाणित गर्न संगै ल्याउनुपर्ने।
  • बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि
  • बच्चाका तर्फदेखि भरिएको एक प्रति राहदानी फाराम
  • शुल्क न्यू इजरायली सेकेल १००।
  • साइप्रसका लागि अमेरिकी डलर २५।
   (शुल्क र कागजात पेशगर्ने तरिका माथि नं १ मा उल्लेख गरिएको छ।)

   ५ अस्थायी राहदानी
 • विशेष परिस्थिति परी नेपाली नागरिकले अस्थाइ राहदानीका लागि आवेदन गरेमा बढीमा एक बर्ष म्याद भएको अस्थाइ नेपाली राहदानी जारी गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि पासपोर्ट साइजका ४ प्रति फोटाहरु संलग्न गरी राजदूतावासमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । यस्तो सेवाको शुल्क इजरायलमा सेकेल १००। र साइप्रसका लागि अमेरिकी डलर २५। तोकिएको छ ।

   

  ६ अधिकृत वारेसनामा

  आफ्नो नाममा दर्ता रहेको वा स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा वा अन्य चल अचल सम्पत्ती विक्री वितरण वा अन्य लेनदेन वा लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने गरी आफुमा रहेको हक वा अधिकार घरका अन्य सदस्य वा अन्य जो कोहीलाइ हस्तान्तरण गर्न वा अदालतमा बहर पैरवी गर्न अधिकृत वारेसनामा मार्फत वारेस खटाउने प्रयेजनका लागि देहायबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ

  • अधिकृत वारेसनामा दिने व्यक्तिद्वारा व्यहोरा खुलाइ दूतावासको नाममा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
  • नेपालको अदालती प्रचलनमा रहेको कानुनी प्रक्रियाअनुसार २ जना किनारा साक्षी बस्ने व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर सहितको नेपाली कागजमा तयार गरिएको २ प्रति लिखत - अधिकृत वारेशनामा
  • अधिकृत वारेसनामा लिखतमा लिने व्याक्तिको फोटो टांस गरी ल्याप्चे लगाइ हस्ताक्षर समेत गर्ने
  • अधिकृत वारेशनामा लिनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र दिनेको नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
  • निवेदकको नाममा दर्ता रहेको घरजग्गा वा सम्पत्तीको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिको नोटोराइज्ड वा प्रमाणित गरिएको प्रति वा सक्कल ।
  • अधिकृत वारेशनामा दिने र लिने दुवैको हालसालै खिचिएको २-२ प्रति पासपार्ट साइजका फोटाहरु
  • शुल्क सेकेल २००।

   

  ७ कागजात प्रमाणीकरण

   

  नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातहरु सम्बन्धितलाई आवश्यक परेमा यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिने छ । सो का लागि निम्नानुसारका कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

   

  • के के कागजात प्रमाणित गर्ने हो सो उल्लेख गरिएको निवेदन
  • प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित हरेक कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
  • शुल्क प्रति कागजात सेकेल १००।

   

  ८ अनुवाद

   

  नेपाल सरकारका निकायहरुबाट जारी गरिएका चालक अनुमती पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र को अंग्रेजीमा उल्था गर्न  सकिनेछ जसका लागि देहायका कागजात आवश्यक पर्नेछ ।

   

  • सक्कल प्रमाणपत्र र सो को प्रतिलिपि
  • सक्कल नेपाली राहदानी र सो को प्रतिलिपि
  • के के कागजात अनुवाद गर्ने हो सो उल्लेख गरिएको निवेदन
  • शुल्क प्रति कागजात सेकेल १००।

   

  ९ आम्दानी सम्बन्धी प्रमाणीकरण

   

  इजरायलमा कार्यरत रहंदा कामसंग सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्राप्त आयको प्रमाणीकरण गर्न दुतावासमा निवेदन दिंदा निम्न बमोजिमका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ

   

  • आफुले मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने आम्दानीका वारेमा खुलाइ रोजगारदाता वा एजेन्सीले दिएको कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि
  • रोजगारदाता र एजेन्सीको सम्पर्क इजरायली परिचय पत्र नं लगायतका विवरण समावेश गरी निवेदकको निवेदन
  • राहदानी सक्कल र प्रतिलिपि तथा इजरायलमा कार्यरत रही मासिक आम्दानी भएको जनाउन पुष्टि गर्ने भिसाको प्रतिलिपि ।
  • शुल्क सेकेल १००।

   

  १० कृषि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको बारेको जो जस संग सम्बन्धित छ जारी हुने ।

   

  आवश्यक कागजातहरु

  ·         सक्कल राहदानी र प्रतिलिपि

  ·         भिसाको प्रतिलिपि

  ·         निवेदन र शुल्क सेकेल १००।

   

  ११ श्रमीक हकहीत लगायत श्रमिक हक सम्बन्धी वा अध्यागमन वा फौजदारी लगायतका समस्यामा      सहयोगको लागि पहलका लागि देहायका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ

  ·        समस्याको विवरण-

   रोजगारदाताले तलव सुविधा नदिएको / कामबाट निकालेको/ दुर्व्यवहार गरेको/ चोरी

  २ कूटपिट वा अन्य आरोप लगाएको ----------------------------

  ३ लेन देन ठगी आदि समस्या -----------------------------------

  ४ इमिग्रेशन सम्बन्धी-----------------------------------

   

  ५ अन्य भए उल्लेख गर्ने -----------------

   

  ·        समस्याको छोटकरी तथा स्पष्ट विवरण अलग्गै सादा पानामा खुलाउनु पर्नेछ ।

  आवश्यक कागजातहरु

  १ नेपाली राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि

  २ नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको सक्कल वा प्रतिलिपि

  ३ रोगगारदातासंग गरेको कामको करार संझौताको प्रतिलिपि

  ४ दूतावासको ढांचामा निवेदन

  ५ अन्य भए खुलाउन सकिने ।

   

 •